Inventura se v systému zadává vždy za období od poslední inventury do libovolného data max. však do aktuálního dne. Do inventury lze vložit položky a uložit ji jako rozpracovanou, podobně jak je tomu u ostatních skladových dokladů. 


Inventurní soupis pro zaměstnance k vyplnění množství si vytisknete ve Ventu - více o soupisu najdete zde.


Po ukončení inventury se srovná sklad na inventurní množství. V inventuře se pak vyčíslí ztráty nebo přebytky.


Oprava inventury je možná, pokud ji neuzamkla Provozní uzávěrka skladu. Celou inventuru lze zrušit a zadat celou znovu.


Do inventury lze vkládat jednotlivé suroviny vícekrát, není tedy nutné položky před vložením sčítat, máte-li více zdrojů stavu skladu. Vždy poslední vložená surovina v inventuře zobrazuje aktuální korekci skladu, berou se tedy v potaz i suroviny v inventuře již zadané.


Ukončením inventury dojde k uzamčení veškerých skladových dokladů za období inventury a stavy surovin se upraví. Při vkládání většího množství položek do inventury doporučujeme průběžně ukládat položky do rozpracované inventury z důvodu možného vypršení časového limitu pro přihlášení uživatele z bezpečnostních důvodů.


Některé z položek můžete vyčlenit z finančních rozdílů tak, aby nefigurovali ve vyčíslených ztrátách a přebytcích.


Založení nové inventury provedeme následovně:


1. V menu klikněte na Sklad - Inventury.

2. Vyberte sklad na kterém budete vytvářet novou inventuru, časové rozmezí od - do.

3. Klikněte na tlačítko Nová inventura.


4. V dalším kroku zadejte název inventury, sklad a datum inventury.

5. Klikněte na Vytvořit a zadat položky.6. Zadávejte položky a jejich množství, tak jak je reálně máte na skladě.

Položky lze zadávat i hromadně, či lze vložit suroviny kalkulace s využitím tlačítek v pravém menu.

Importovat soupis: slouží pro nahrání inventurního soupisu vygenerovaného v Excelu, do kterého jen vyplníte nalezené množství. Naleznete přes Sklad → Inventurní soupis.
Validace probíhá vždy dle ID suroviny, které lze zjistit z url řádku v detailu každé suroviny.

Importovat obecný: lze si stáhnout vzorovou tabulku do Excelu, kterou lze poté vyplnit a nahrát.
Validace je možno vybrat dle ID suroviny, dle názvu suroviny(Name), dle kódu suroviny(Code)

Suroviny, které mají nalezené množství 0 je nutné vložit ručně, nikoliv tabulkou.
V případě, že množství do tabulky nebude vyplněno a řádek zůstane prázdný, surovina se do systému nenaimportuje.
Systém rozlišuje v případě validace dle názvu velká a malá písmena. Coca Cola nebo coca cola jsou tedy pro systém 2 rozdílné suroviny.

V případě, že chcete již z tabulky provést u některých položek nahrání s vyčleněním z finančních rozdílů, ve sloupci "Exclude" přepište N na A.

Jestliže máte 1 surovinu zadanou na více řádcích stiskněte "Aktualizovat rozdíly", popř. při uzavření a ukončení inventury se položky sjednotí.

Pokud je při importu nevalidní jednotka množství, ID, název atd. systém upozorní chybovou hláškou a soubor nepůjde nahrát. Je nutné v tabulce upravit a nahrát znovu, dokud nebude bez chyb.

Systém nekontroluje, kolikrát byla tabulka/inventurní soupis importována do systému. Nahrání by tedy mělo proběhnout pouze jednou, jakmile je kompletní a bez chyb. Popř. lze samozřejmě položky vkládat/editovat/odebírat ručně.


 

7. Pokud máte inventuru hotovou, stiskněte tlačítko Ukončit inventuru v pravém menu.

V případě, že inventuru neukončíte, lze v ní v budoucnu nadále pokračovat.

Rozpracovanou inventuru najdete přes Sklad - Inventury a zde si vyfiltrujete nedokončené inventury. Přes ikonu editační tužky můžete v inventuře dále pokračovat.


Tip: V případě, že vám inventura nejde ukončit, je to z důvodu rozpracovaných skladových dokumentů ( příjemka, převodka, atd.). Ty je nutné nejdříve dokončit. 


Podívejte se na video
V záložce hlavní nabídky Sklad - Přehled dokladů - Všechny typy - si můžete zobrazit všechny rozpracované dokumenty