Česky:


Kontaktujte dodavatele externího systému, aby zkontroloval nastavení a prověřil funkčnost na své straně, (předejte přesné informace se screenshotem chybové hlášky, kde je uveden důvod, popište co se děje, při jaké operaci se to děje, zda jste prováděli na PC nějaké změny, např. aktualizaci Windows, byl výpadek internetu/ el.proudu atd.)

Nejčastější příčiny: špatná konfigurace adresy, expirace SSL certifikátu pro komunikaci, certifikát není podepsán certifikovanou autoritou atd.


 

English:


Contact the supplier of the external system to check the settings and verify the functionality on their side, (provide precise information with a screenshot of the error message, stating the reason, describe what is happening, during which operation it happens, whether you have made any changes to the PC, e.g. Windows update, internet/power outage, etc.)


Most common causes: wrong address configuration, expired SSL certificate for communication, certificate not signed by a certified authority, etc.